PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD.

PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD.

Vyštudovala Leningradský a Moskovský štátny pedagogický inštitút v odbore logopédia (1991), a v roku 1995 ukončila atestačné štúdium v odbore klinická logopédia.

Na Univerzite Komenského vypracovala výskumnú štúdiu "Raná intervencia u detí s rázštepom" a získala titul PhDr. (2007) a štúdiu "Raný vývin reči u detí s rázštepom" (2013) a tým ukončila doktorandské štúdium s titulom PhD.

V roku 2006 absolvovala študijný pobyt so zameraním na ranú intervenciu u detí s rázštepom na East State Tennessee University v USA u profesorky Nancy Schererovej a v Ríme (2017) získala certifikát pre aplikáciu Hanen programu, ktorý je zameraný na ranú intervenciu a tréning rodičov v stimulácii raného vývinu reči ich detí.

Napísala dve učebnice o logopedickej intervencii pre deti s rázštepom "Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia" (2010! a "Logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia (2018).


Je spoluzakladateľkou a aktívnou členkou Slovenskej asociácie pre rázštepy (www.rozstepy.sk), členkou Americkej asociácie pre rázštepy (ACPA), bývalou delegátkou Európskej asociácie logopédov za Slovensko (CPLOL) a bývalou prezidentkou Slovenskej asociácie logopédov (SAL). Pracovala ako vedúca katedry klinickej logopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity a ako dlhoročná externá lektorka na SZU aj UK. Momentálne učí na Univerzite Komenského predmet palatolália (reč detí s rázštepom). 


V rázštepovej poradni v Bratislave pracuje od r. 1993. 


Najvýznamnejšie publikácie:

ORAVKINOVÁ Z.: Logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2018. ISBN 978-80-10-03347-8.

ORAVKINOVÁ Z.: Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010. ISBN 978-80-10-02018-8.

ORAVKINOVÁ Z.: Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia. Rigorózna práca. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007.

ORAVKINOVÁ Z.: Raný vývin reči u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia. Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013.

SCHERER N., ORAVKINOVA Z., MCBEE M. T.: Longitudinal comparison of early speech and language milestones in children with cleft palate: A comparison of US and Slovak children. Clinical Linguistics & Phonetics, 2013.

ORAVKINOVA Z., ZEMANKOVA L.: Evaluation of Real Time Listening for Assessment of Early Phonological Skills in Slovak Children with Clefts. ACPA Annual Meeting 2021 Abstracts, Cleft Palate-Craniofacial Journal 2021, Vol. 58(4S) 1-134.

ORAVKINOVÁ Z., ZACHAROVÁ S.: Transkripcia detskej reči: hodnotenie zhody prepisov. Logopaedica XV. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Bratislava: Mabag spol. s r.o., 2012. ISBN 978-80-89113-95-8.

ORAVKINOVÁ Z.: Palatálna artikulácia u detí s rozštepom pery a podnebia. Logopaedica VIII. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Vydavateľstvo LIEČREH GÚTH, 2005. ISBN 80-88932-18-1.

ORAVKINOVÁ Z.: Diagnostická terapia u detí s rozštepom pery a/alebo podnebia. Logopaedica VII, Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Bratislava: Vydavateľstvo Liečreh Gúth, 2004. ISBN 80-88932-15-7

ORAVKINOVÁ Z., FEDELEŠ J.: Fonémovo-špecifická velofaryngálna insuficiencia (s prípadovou štúdiou). Logopaedica VI, Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Bratislava: Vydavateľstvo Liečreh Gúth, 2003. ISBN 80-88932-11-4

ORAVKINOVÁ, Z., ZACHAROVÁ, S., HOLBOVÁ, T., FEDELEŠ. J.: Nazometer - test hodnotenia rezonancie. Logopaedica IV, Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Bratislava: Vydavateľstvo Liečreh Gúth, 2001. ISBN 80-88932-07-6

ORAVKINOVÁ Z., GLENDOVÁ T., KEREKRÉTIOVÁ A., FEDELEŠ J.: Sledovanie predverbálnych vokálizácií u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia. Logopaedica II. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Bratislava: Vydavateľstvo Liečreh, 1998.