Velofaryngálna nedostatočnosť

Velofaryngálna nedostatočnosť alebo velofaryngálna insuficiencia sa zjednodušene dá opísať ako stav, keď štruktúra alebo pohyblivosť podnebia nestačí dieťaťu na normálnu produkciu reči.

Velofaryngálny mechanizmus - podnebno-hltanový mechanizmus, sfinkter alebo záver (vélum - podnebie; farynx - hltan) je tvorený niekoľkými štruktúrami, z ktorých najdôležitejšiu úlohu zohráva podnebie. Ak je narušená jeho celistvosť, dĺžka alebo pohyblivosť, nedokáže oddeliť nosovú a ústnu dutinu tak, ako treba. Keď zdravý človek prehĺta, podnebie úplne uzatvorí prechod do nosa a preto sa tam tekutiny a jedlo nedostanú. Podnebie zavrie prechod z úst do nosa aj vtedy, keď hovoríme: umožňuje nám to vytvoriť v ústach tlak a vysloviť mnohé spoluhlásky (tabuľka - link, obrázok 1 A a obrázok 2A a B).


Obr. 1: Funkčné a nefunkčné podnebie

Na obrázku vľavo je podnebie pevne primknuté k zadnej stene hrdla a úplne oddeľuje nosovú a ústnu dutinu. Na obrázku vpravo podnebie nedočiahne na zadnú stenu hrdla a prepúšťa vzduch aj do nosa. 


Obr. 2: Vytváranie tlaku v ústach počas výslovnosti P a T.

Na obrázku vľavo je znázornené ako prefukujeme ústa pri výslovnosti P a vpravo pri výslovnosti T. 

Ak podnebie nie je dostatočne funkčné, hovoríme, že dieťa má velofaryngálnu insuficienciu. Ovplyvní to jeho reč a to v takej miere, nakoľko je podnebie narušené. Niektoré deti majú iba miernu insuficienciu a vtedy majú iba miernu nosovosť reči a iba trochu im uniká tlak vzduchu, hovoriť sa však naučia normálne. Osvoja si všetky hlásky, normálne tvoria slová a vety a osvoja si aj správnu gramatickú stavbu reči, iba ich hlas je trochu iný, nosovejší. Deti so závažnou velofaryngálnou insuficienciou sa však hovoriť správne nenaučia: nedokážu produkovať spoluhlásky, ktoré vyžadujú tlak, ich reč bude nezrozumiteľná a preto si mnohé osvoja mimoorálne kompenzačné zvuky tvorené v hrdle a nose. Hoci tieto zvuky trochu pomôžu dieťaťu vysloviť niektoré slová výraznejšie, kompenzačných zvukov je málo na to, aby nahradili všetky správne spoluhlásky. Deti budú hovoriť zvláštne, budú tvoriť menej slov a celkový vývin ich reči sa spomalí. 

Je veľmi dôležité, aby sa velofaryngálna insuficiencia odhalila a čo najskôr odstránila. Jediným spôsobom ako ju odstrániť je ďalšia operácia na podnebí. Musíte sa preto poradiť s chirurgom, pediatrom a logopédom v rázštepovej poradni. Logopéd dieťa podrobí tzv. diagnostickej terapii (link), ktorou zistí, či dieťa naozaj má velofaryngálnu insuficienciu, alebo či nehovorí z iných príčin. Je to veľmi dôležité na to, aby sa nestalo, že dieťa podstúpi operáciu zbytočne, napríklad preto, že má iný problém, ktorý spôsobuje pomaly sa vyvíjajúcu reč: sluchový, kognitívny či jazykový alebo len ešte neprišlo na to, ako vytvárať v ústach tlak. Logopéd bude dieťa po určitú dobu testovať terapiou a bude stimulovať jeho reč, až pokým si nebude istý, že dieťa má problém práve s podnebím.

Potom dieťa podstúpi nazoendoskopiu (link), ktorá insuficienciu potvrdí a ukáže jej rozsah a presnú lokalizáciu. Pediater zváži, či a kedy môže dieťa podstúpiť ďalšiu operáciou s anestéziou a chirurg podľa výsledkov nazoendoskopie a logopedického záveru naplánuje a vyberie typ vhodnej operácie.