Komunikačné stratégie

Komunikačné stratégie sú postupy, ktorými môžeme rozvíjať reč detí s oneskoreným, narušeným ale aj normálnym vývinom reči. Odvíjajú sa od prirodzeného správania mám, otcov ale aj ostatných dospelých a príbuzných voči malého dieťaťu, ktoré ešte nevie rozprávať. Dospelí sa malému dieťaťu svojou rečou prispôsobujú tak, aby mu pomáhali lepšie reči porozumieť a naučiť sa nové slová, zvuky, vety a gramatiku materinského jazyka. Toto prispôsobovanie dostalo odborný názov "reč orientovaná na dieťa" (anglicky motherese). Obsahuje viacero dielčích komunikačných stratégií alebo postupov. 

Rodičia majú prirodzenú intuitívnu a vrodenú schopnosť používať takéto správanie a väčšinou ich to netreba učiť. Ak sa ale reč dieťaťa nevyvíja správne alebo dostatočne rýchlo, môžeme rodičov naučiť jednotlivé komunikačné stratégie zosilniť a aplikovať ich lepšie alebo častejšie. To tvorí základ ranej intervencie. Logopéd naučí rodičov ako v prirodzenej hre a počas bežných každodenných činností používať vybrané komunikačné stratégie v reči s dieťaťom. Takáto intervencia je veľmi prirodzená a výskum ukázal, že je aj veľmi účinná. 

Každé dieťa bude pre rozvíjanie reči potrebovať iné komunikačné stratégie. Jednotlivé deti sa líšia v tom ako sa vyvíja ich reč a líšia sa aj v tom, akým spôsobom sa učia reči a iným rozumovým schopnostiam. Líšia sa aj rodičia: niektorí sa dokážu dieťaťu prispôsobovať viac a lepšie a iní menej, niektorí majú aktívnejší a iní pasívnejší komunikačný štýl. Preto je dôležité, aby ste sa o tom, aké máte používať komunikačné stratégie, poradili s logopédom. 

Tu je zoznam niektorých komunikačných stratégií: 

-     Nasledujte záujem dieťaťa

-     Hovorte o tom, čo je tu a teraz

-     Hovorte jednoduchou rečou - prispôsobte sa vášmu dieťaťu

-     Buďte dieťaťu tvárou v tvár

-     Striedajte sa s dieťaťom v hre a v reči

-     Modelujte nové slová

-     Opakujte hry, činnosti a slová

Takýchto stratégií je ešte niekoľko desiatok. Vyhľadajte logopéda a poraďte sa, ako môžete čo najefektívnejšie pomôcť vášmu dieťaťu rýchlo a správne si osvojiť reč.  

Pozrite si aj tieto letáčiky link: Denné rutiny a stimulácia reči, Jednoduchá reč, Raz ja raz ty, Tvárou v tvár, Vytváranie príležitostí. Všetky letáčiky nájdete v sekcií - Na stiahnutie.

Zdroje:

Horňáková, K., Kapalková S., Mikulajová M.: Kniha o detskej reči. Vydavateľstvo Slniečko, Bratislava, 2005, ISBN 80-969074-3-3.

MANOLSON A.: It Takes Two to Talk. A parent´s guide to helping children communicate. The Hanen Centre, Toronto, Ontario, Canada,1992, ISBN 0-921145-02-0.

Owens R. E.: Language development. An Introduction. 7-th edition, Pearson Education, New York, 2008, ISBN-13: 978-0-205-52556-0.

Slančová, D: Reč autority a lásky. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 1999, ISBN 80-88722-30-6.