Často kladené otázky

Prečo musí moje dieťa chodiť na logopédiu?

Deti s rázštepom majú od narodenia zmenenú anatómiu ústnej dutiny. K zoperovaniu rázštepu dochádza najčastejšie okolo 12. mesiaca života dieťaťa. Vývin reči však prebieha už pred 1. rokom. Ide o veľmi dôležité obdobie, kedy sa dieťa hrá so zvukmi, učí sa používať ústa na tvorbu rečových zvukov, zapamätáva a fixuje si zvuky, ktoré počuje vo svojom okolí. Dieťa s rázštepom je oproti deťom bez rázštepu v značnej nevýhode - kvôli prepojenej nosovej a ústnej dutine nie je schopné vytvoriť v ústach tlak, a tak ani produkovať rôznorodé zvuky (jeho produkcia je zvyčajne oklieštená na hlásky M, Ň, H, J). Kvôli anatomickému defektu tak toto obdobie vývinu reči prebieha atypicky, čo má ďalej vplyv na nástup prvých slov, veľkosť slovnej zásoby a dĺžku viet. Okrem toho si môže osvojiť zvláštne zvuky, ktoré bude používať namiesto zvukov, ktoré nevie vytvoriť v ústach. Logopéd toto všetko zacieli v ranej intervencii ihneď po zoperovaní podnebia a ak bude treba, tak aj v ďalšej terapii po 4. roku.

Kedy je najlepšie začať s logopédiou a ako dlho trvá?

S logopédiou je vhodné začať už krátko po zoperovaní podnebia (cca 1-2 mesiace po operácii), teda okolo 1. roku. V ranej intervencii Vám logopéd predstaví techniky, ktorými poskytnete dieťaťu pomocnú ruku pri napredovaní v reči. Niekedy raná intervencia stačí na "rozbehnutie reči" a dieťa príde na preventívnu kontrolu v 2., 3. a 5. roku. Inokedy zase nemusí stačiť a potrebná bude intenzívna terapia počas celého raného veku, aj po 4. roku, možno aj po nástupe do školy. Dĺžka terapie je teda individuálna a ovplyvňujú ju najčastejšie tieto faktory: závažnosť rázštepu a iné zdravotné komplikácie / potreba ďalšej operácie podnebia / pridružené jazykové a kognitívne ťažkosti / ťažkosti s verbálnym plánovaním / spolupráca rodiča.

Čo sa stane, ak nechcem chodiť s dieťaťom na logopédiu?

Do návštevy logopéda rodiča nemožno nútiť. Možno mu len poskytnúť dostatočné informácie a rady na to, aby sa sám rozhodol, či chce svojmu dieťaťu starostlivosť poskytnúť alebo nie. Kvôli oneskorenému a atypickému vývinu reči potrebuje logopéda väčšina detí s rázštepom. Pri osvojovaní si reči zohráva čas najdôležitejšiu úlohu. Ak sa rodič rozhodne neskoro, môže to mať vážny vplyv nielen na reč dieťaťa, ale najmä na kvalitu jeho života.

Žiadny logopéd nás nechce prijať, musí to byť špeciálny logopéd?

Palatolália, teda porucha reči spôsobená rázštepom, je špecifickým odvetvím logopédie. Keďže palatolália nie je bežnou diagnózou, niektorí logopédi nemusia mať žiadnu skúsenosť s prácou s takýmito deťmi, alebo len veľmi malú. Potom sa naozaj môže stať, že Vaše dieťa radšej nasmerujú na iného logopéda. Najbohatšie skúsenosti s deťmi s rázštepom majú logopédky pracujúce pracujúce priamo v rázštepových centrách.45 Pre pacientov, ktorí nežijú v Bratislave, je ideálna spolupráca "rázštepovej" logopédky s logopédkou v miestne bydliska.

Ako prebieha logopedické vyšetrenie?

Priebeh vyšetrenia závisí od veku dieťaťa. U veľmi malých detí okolo 1. roka predkladá logopéd hračky a pozoruje hru dieťaťa s rodičom. Logopéd si zapisuje jeho rečovú produkciu. Niekedy sa môže stať, že v ambulancii nevydá dieťa žiadny zvuk, preto je ideálne, ak má rodič uložené videonahrávky rečovej produkcie dieťaťa z domáceho prostredia. Rodič je v tomto veku veľmi dôležitým zdrojom informácií - poskytuje informácie o prvých slovách a celkovom napredovaní dieťaťa. V staršom veku okolo 4 rokov je už dieťa schopné samo pomenovávať obrázky, rozprávať príbehy, odpovedať na otázky, no rodič je na vyšetrení stále prítomný. Dĺžka logopedického vyšetrenia závisí od úrovne spolupráce dieťaťa, logopéd má na vyšetrenie vyhradený priestor cca 45-60 minút.

Ako často sa navštevuje logopéd?

Frekvencia návštev závisí od úrovne napredovania v reči a od veku dieťaťa a od typu terapie, ktorá sa poskytuje. V ranej intervencii stačí kontrola 1-krát za 3-4 týždne, pri artikulačnej terapii u starších detí je to každý druhý týždeň, podľa potreby aj každý týždeň.

Prepláca logopedickú starostlivosť u detí s rázštepom zdravotná poisťovňa?

Áno, logopedické sedenia sú hradené zdravotnou poisťovňou, nie sú potrebné žiadne doplatky.

Navštevuje sa logopéd aj preventívne do 18. roku života?

Preventívne logopedické vyšetrenia sa spravidla dejú po operácii okolo 1. roka a potom v 2., 3. a 5. roku. Ak dieťa nemá ťažkosti alebo už ukončilo logopedickú terapiu, v období dospievania sa jeho reč už nezvykne meniť. Deti preventívne navštevujú aj rázštepovú poradňu raz do roka (link na SAPRO). Na tejto poradni bývajú prítomné i logopédky, ktoré dieťa orientačne vyšetria a v prípade potreby odporučia podrobnejšie logopedické vyšetrenie.

Môže pomôcť operácia faryngálneho laloka k lepšej výslovnosti?

Faryngálny lalok nedokáže zmeniť návyky pri tvorení zvukov, ktoré už dieťa má - to dokáže len logopéd v spolupráci s rodičom. Faryngálny lalok zabezpečí, že bude dieťa schopné oddeliť ústa od nosa, a tak v ústach naberie dostatočný tlak. V niektorých prípadoch, keď sa dieťa snaží hovoriť správne cez ústa (má už správnu výslovnosť, ale so slabým tlakom), po operácii ihneď nastane výrazná priaznivá zmena: dieťa začne zreteľne rozprávať a bude mať normálnu aj rezonanciu (stratí sa nosové zafarbenie reči). V iných prípadoch, keď deti s rázštepom nevytvárajú tlak v ústach a používajú rôzne náhradné zvuky v hrdle, nose a na hlasivkách, faryngálny lalok na prvý pohľad ihneď nepomôže. Vytvorí však normálne anatomické podmienky a tie sú nevyhnutným základom pre budovanie normálnej výslovnosti v nasledujúcej logopedickej terapii. 

     Ak máte ďalšie otázky, pošlite nám ich.