Oneskorený vývin slov

Ak dieťa po operácii podnebia (vykonáva sa cca v 12. mesiaci života) tvorí málo správnych hlások alebo tvorí kompenzačné zvuky, jeho slová znejú inak, ako by sme očakávali. Môžu byť nezrelé, príliš jednoduché a nepresné, často môžu byť navzájom veľmi podobné. Ak dieťa napríklad nevie tvoriť iné hlásky ako H a M a produkuje prehovor  "haha", môže to znamenať viacero rôznych významov ako: haji, hači, havo, haló ale aj tato, baba, gaga, bager, a ďalšie iné slová, a tak sa jeho reč stáva ťažko dekódovateľnou. Ani rodičia nemusia dieťaťu dobre rozumieť a tak sa dieťa nemusí pokúšať tvoriť ďalšie nové slová, pretože na to nemá nástroje: iné a lepšie znejúce spoluhlásky. To u detí s rázštepom často brzdí celkový vývin jeho reči: dieťa si osvojuje slová, vety a gramatiku veľmi pomaly. Bude mať malú slovnú zásobu a bude používať menej rôznych slov, krátke vety a nebude rado rozprávať. To sa však dá efektívne stimulovať metódami ranej intervencie - link

Niektoré deti si po operácii podnebia rýchlo, samé a bez logopedickej terapie začnú osvojovať správnu reč. Avšak neschopnosť tvoriť správne hlásky a nové slová môže po nejakú dobu pretrvávať aj u detí po úspešnej operácii podnebia. Najmä vtedy, ak rýchlo neobjavia spôsob ako vytvárať tlak v ústach a ako prefúknuť ústa počas pokusov o tvorenie nových správnych spoluhlások. V tejto oblasti je  raná logopedická stimulácia (link) veľmi účinná. Logopéd naučí rodičov ako stimulovať nové hlásky a nové slová: ako ukázať dieťaťu najľahšiu cestu k ich osvojeniu. Väčšina detí potom zvykne rýchlo a úplne dobehnúť svojich rovesníkov a nakoniec hovoria zrozumiteľne, s bohatou slovnou zásobou, správnou gramatikou a stavbou viet. 

Ak operácia podnebia neprebehla úplne úspešne (dôvody môžu byť rôzne: široký rázštep, zlé hojenie pooperačnej rany a iné), dieťaťu ostane tzv. velofaryngálna insuficiencia alebo nedostatočnosť. Čo je to velofaryngálna insuficiencia si môžete pozrieť tu. Vývin reči dieťaťa je vtedy ohrozený o niečo viac. Dieťa nebude schopné osvojiť si spoluhlásky vyžadujúce tlak (ako B, P, T, D... tabuľka - link) a nebude schopné zrozumiteľne vyslovovať slová. Bude tvoriť veľmi málo slov a nebude sa pokúšať o tvorbu dlhších viet a výpovedí. Vývin reči bude napredovať pomaly. Hrozí aj to, že dieťa si osvojí aj ďalšie kompenzačné zvuky a tie si ešte pevnejšie ukotví v slovách. Tieto deti nutne potrebujú ranú intervenciu najmä na to, aby sa v procese logopedickej terapie odhalila a potvrdila velofaryngálna insuficiencia (tzv. diagnostickou terapiou - link) a aby sa potom čo najskôr mohla operačne napraviť. Logopéd zhodnotí, aké sú príčiny toho, že dieťa nehovorí správne a zaostáva a ak treba, navrhne konzultáciu s chirurgom a pediatrom v rázštepovej poradni.