Špeciálne techniky

Deti s rázštepom majú špecifickú poruchu reči - palatoláliu. Stručný opis ich ťažkostí si môžete pozrieť tu. Na to, aby sme ich mohli odstrániť používame viaceré logopedické postupy a techniky. Základom stimulácie reči v ranej intervencii sú tzv. komunikačné stratégie (link). Tie rozvíjajú a obohacujú reč všetkých detí, detí s oneskoreným či narušeným vývinom reči ale aj detí s normálnym vývinom reči. Sú veľmi účinné aj u detí s rázštepom, ale nie sú dosatočným nástrojom na odstránenie symptómov palatolálie. Na to sa využívajú špeciálne techniky

Tieto špeciálne techniky umožňujú rýchlejšie osvojovanie takých spoluhlások, ktoré sú obzvlášť problematické práve pre deti s rázštepom. Ide o spoluhlásky, ktoré vyžadujú tlak, napr. B, P, D, T, Ť, K a ďalšie. Iné deti si tieto spoluhlásky zvyčajne osvojujú spontánne a bez logopedickej pomoci, u detí s rázštepom je to však často inak. Potrebujú, aby sa ich rodičia naučili napr. techniku Fonologického zdôrazňovania a Mnohonásobného vystavovania dieťaťa slovám s cieľovou hláskou. Tiež je často potrebné, aby logopéd s rodičom do stimulácie vybrali vhodné cieľové slová, ktorých stimulácia dieťaťu umožní ľahšie osvojenie si týchto hlások bez rizika fixácie znakov palatolálie. 

Deti s rázštepom sa pred operáciou podnebia - už počas džavotania - často naučia tvoriť tzv. kompenzačné zvuky. Ide o zvuky tvorené mimo ústnej dutiny, v hrdle a v nose. Tieto zvyuky sa zvyknú v ich reči fixovať a rozširovať do mnohých slov a neskôr celej  rečovej produkcie. Tá sa potom stáva veľmi zvláštna a veľmi zle zrozumiteľná. Logopéd to v ranej intervencii môže ľahko identifikovať a ponúkne rodičom techniku Ignorovania a Lexikálneho nahrádzania, čím sa dá odkloniť vývin osvojovania zvukov od nesprávneho smeru. Ak sú tieto metódy aplikované včas a správne, ďalší vývin reči dieťaťa môže napredovať normálne. 

Ďalším špecifickým problémom v reči detí s rázštepom sú tzv. palatálne zvuky. Ide o zvláštnu výslovnostnú produkciu, keď dieťa nevie artikulovať žiadne hlásky končekom jazyka. Tento symptóm sa dá odstrániť metódou Fonologického zdôrazňovania a Interdentálneho modelovania

Aplikácia týchto metód vyžaduje vedenie špecializovaného logopéda, ktorý má veľa skúseností s ranou intervenciou pre deti s rázštepom. Rodič sa ich nedokáže naučiť sám a pokusy o nápravu reči bez odborného vedenia budú neúspešné a dieťa po nich už nebude schopné reagovať ani na intervenciu pod vedením logopéda. 

Zdroje:

ORAVKINOVÁ Z.: Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010.

PETERSON-FALZONE S. J., TROST-CARDAMONE J. E., KARNELL M. P., HARDIN-JONES M. A.: The clinicians guide to treating cleft palate speech. Mosby, 2017, ISBN 978-0-323-33934-6.

SCHERER N. J., LOUW B.: Early communication assessment and intervention. In: HOWARD, S., LOHMANDER, A. 2011. Cleft palate speech. Assessment and intervention. Wiley-Blackwell, 2011. ISBN: 978-0-470-74330-0.

Scherer, J. N.: Early linguistic development and intervention. In: Zajac D. J., Vallino L.: Evaluation and Management of Cleft Lip and Palate. A Developmental Perspective. Plural Publishing, 2016.Nadpis textu